"කරුණාකර මෙම වෙබ් අඩවියෙහි ඇති සියළු ඡායා රූප හොඳින් නිරීක්ෂනය කරන්න...
සත්‍යය වටහා ගන්න.. සෝම හිමි ගාතන අභිරහස හෙලි කිරීමට පෙළ ගැසෙමු..."
මේ අවසන් ඉල්ලිම වශයෙන් අපි කීප දෙනෙක් අපවත් වෙමු. අපවත් කරන්න නම්
ලෑස්ති වෙන්නෙ සාසනේ නාමයෙන් අපි කීප දෙනෙක් අපවත් වෙමු...!!
-සෝම හිමි (රුසියාවට යාමට පෙර මහනුවරදී)

Monday, December 17, 2012